Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego

EN

Jesteś tutaj: Programy » Pierwszy film » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU PIERWSZY FILM 20221. Regulamin określa warunki i zasady programu PIERWSZY FILM 2022.


2. Organizatorem PIERWSZY FILM jest Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego (KRS nr 0000508130), zwana dalej: „Organizatorem”.


3. PIERWSZY FILM przeznaczony jest dla młodych ludzi (wiek: 18-26 lat), zafascynowanych filmem, którzy stawiają pierwsze kroki w branży filmowej, realizują amatorskie filmy i/lub przygotowują się do wykonywania zawodów filmowych i w ramach programu pragną rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę. Uczestnicy pracują w oparciu o swoje własne projekty filmów dokumentalnych (dalej: Projekt).


4. Sesje PIERWSZY FILM odbywają się w terminach i miejscach określonych przez Organizatora. Podstawowym miejscem warsztatów jest siedziba Organizatora w Warszawie. Część lub wszystkie sesje mogą zostać zorganizowane w formule on-line. Wstępnie terminy w 2022 roku zostały ustalone na:


I sesja – druga połowa czerwca


II sesja – sierpień (sesja wyjazdowa)


III sesja – wrzesień
IV sesja – październik


V sesja — listopad


VI sesja – grudzień


5. Organizator dołoży wszelkich starań by PIERWSZY FILM został zorganizowany na jak najwyższym poziomie.


6. Kandydaci zgłaszają się na PIERWSZY FILM mailowo za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na witrynie http://fundfilm.pl/pl/moj-pierwszy-film-zglos-sie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami określonymi w formularzu:
zdjęcie kandydata,
linki i hasła do materiałów audiowizualnych,
oświadczenie będące integralnym załącznikiem niniejszego Regulaminu oraz formularza zgłoszeniowego, poświadczające zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu.


7. Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie: do 20 maja 2022 roku, godz. 23:59, mailem na adres: pierwszyfilm@fundfilm.pl


8. Organizator przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami wybranymi spośród zgłoszeń w procesie preselekcji. Rozmowy odbędą się w Warszawie, w orientacyjnym terminie 23 maja – 3 czerwca 2022 r.


9. Decyzję o zakwalifikowaniu projektu na PIERWSZY FILM podejmuje Organizator na podstawie rekomendacji komisji kwalifikacyjnej podjętej w oparciu o analizę formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami oraz na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się. Organizator i komisja kwalifikacyjna nie udzielają informacji na temat oceny zgłoszeń.

10. Uczestnikiem programu PIERWSZY FILM może być wyłącznie osoba pełnoletnia.


11. Zgłoszenie do uczestniczenia w PIERWSZY FILM jest równoznaczne ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestnika oświadczeń, że:
Uczestnik akceptuje Regulamin bez zastrzeżeń i nieodwołalnie,
Uczestnik jest posiadaczem autorskich praw majątkowych do przesłanego Projektu, a w wypadku, gdy posiadaczami ww. praw do Projektu jest więcej niż jedna osoba – pozyskał od nich prawa do Projektu w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w PIERWSZY FILM i do udzielenia zgody w podpunkcie d) poniżej oraz do zobowiązania w punkcie 20 poniżej. W wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatorów w związku z korzystaniem z Projektu zgodnie z Regulaminem, Uczestnicy reprezentujący Projekt solidarnie zwalniają Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu,
zgłoszony Projekt nie jest adaptacją innego utworu. Dopuszczalnym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy przynajmniej jeden z Uczestników reprezentujących zgłoszony Projekt posiada prawa do adaptacji tego utworu,
Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie, nieodpłatne publikowanie przez Organizatora w celach niekomercyjnych opisu Projektu lub jego fragmentów oraz trailera filmu i fotosów, a także użycie opisu Projektu lub jego fragmentów oraz trailera filmu i fotosów do celów dydaktycznych i promocyjnych,
Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku do celów promocyjnych programu PIERWSZY FILM i innych programów Organizatora.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w skrócie „RODO”), zgodnie z załącznikiem nr. 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiącego jego integralna całość, w celu rekrutacji na PIERWSZY FILM, przeprowadzenia programu oraz informowania mnie o działaniach związanych z bieżącą oraz przyszłymi edycjami PIERWSZY FILM i innych programów prowadzonych przez Organizatora.


12. Organizator jest producentem filmów zrealizowanych na podstawie Projektów Uczestników. Każdy Uczestnik biorąc udział w programie PIERWSZY FILM przenosi na Organizatora wszelkie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Projektu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Organizator ustala wartość przeniesionych praw równą wartości uczestnictwa w programie PIERWSZY FILM, a Uczestnik ten fakt akceptuje i będzie wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora. Organizatorowi będzie przysługiwać niczym nieograniczone prawo do dysponowania filmami zrealizowanymi w ramach programu PIERWSZY FILM .


13. Udział w programie PIERWSZY FILM jest bezpłatny. Uczestnik wnosi jedynie opłatę na pokrycie swojego przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia podczas sesji wyjazdowej.

14. W uzasadnionych przypadkach Organizator może przyznać Uczestnikowi stypendium na pokrycie kosztów sesji wyjazdowej.


15. Uczestnik pokrywa sam koszty wszelkich niezbędnych podróży oraz pobytu i wyżywienia w Warszawie podczas sesji stacjonarnych.


16. W przypadku zaakceptowania Uczestnika na PIERWSZY FILM, Uczestnik zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa we wszystkich sesjach PIERWSZY FILM pod rygorem wykluczenia z programu.


17. Organizator jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian w Regulaminie, co nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników.


18. Uczestnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt oraz wyposażenie podczas warsztatów i ponosi odpowiedzialność finansową w przypadku ich uszkodzenia lub utraty.

19. Do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego oraz właściwość (jurysdykcję) sądów polskich. W przypadku niemożności rozwiązania sporów na drodze negocjacji lub ugody, będą one rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.


20. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady PIERWSZY FILM . Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora, udzielającego w tym zakresie informacji e-mailowych: pierwszyfilm@fundfilm.pl.


Warszawa, dnia 1 marca 2022 roku
  
Załącznik nr 1 do Regulaminu PIERWSZY FILM 2020
 
Oświadczenie o zgodzie na postanowienia Regulaminu
Wyrażam nieodwołalną zgodę na postanowienia Regulaminu programu PIERWSZY FILM 2022 i zobowiązuję się do nich bezwarunkowo stosować.
 
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że:
I. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego.
II. Administrator będzie przetwarzać moje dane wyłącznie w celu rekrutacji na PIERWSZY FILM, przeprowadzenia programu oraz informowania mnie o działaniach związanych z bieżącą oraz przyszłymi edycjami PIERWSZY FILM i innych programów Fundacji, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Niedopuszczalne jest przetwarzanie moich danych w celu marketingu bezpośredniego.
III. W każdej chwili przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać moje dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec moich interesów, praw i wolności lub moje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
IV. Administrator będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania procesu rekrutacji, przeprowadzenia programu oraz informowania mnie o działaniach związanych z bieżącą oraz przyszłymi edycjami PIERWSZY FILM, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia.
V. Moje dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie współpracownikom i pracownikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu wykonana umowy, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
VI. Zgodnie z RODO, przysługuje mi prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
d) przenoszenia danych;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może uniemożliwić wykonanie umowy.
VIII. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i moje dane nie są profilowane.
IX. W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Fundację Filmową im. Władysława Ślesickiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia rekrutacji na PIERWSZY FILM, przeprowadzenia programu oraz informowania mnie o działaniach związanych z bieżącą oraz przyszłymi edycjami PIERWSZY FILM i innych programów Fundacji.

……………………………………………
imię i nazwisko

……………………………………………
data i podpis

  «   Wstecz