Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego

EN

Jesteś tutaj: Programy » Impakt » Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU IMPAKT


1. Regulamin określa warunki i zasady programu IMPAKT 2021.


2. Organizatorem IMPAKT jest Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego (KRS nr 0000508130), zwana dalej: „Organizatorem”.


3. IMPAKT przeznaczony jest dla producentów (Uczestnik) na początku swojej drogi zawodowej lub debiutujących w tej roli, chcących skonsultować swoje projekty filmów w fazie rozwoju, zwane dalej Projektami. Na program można zgłaszać Projekty filmów pełnometrażowych (preferowane), średniometrażowych lub krótkometrażowych, seriali; fabularnych, dokumentalnych lub animowanych. W części zajęć udział bierze także twórca – scenarzysta lub reżyser Projektu (Uczestnik towarzyszący), zgłoszonego przez producenta.


4. Sesje konsultacyjne IMPAKT odbywają się w terminach i miejscach określonych przez Organizatora. Część lub wszystkie sesje mogą zostać zorganizowane w formule on-line. Wstępnie terminy w 2021 roku (mogą ulec zmianie) zostały ustalone na:


I sesja – wrzesień
II sesja – październik
III sesja – listopad
IV sesja – grudzień
V sesja – styczeń


5. Organizator dołoży wszelkich starań by IMPAKT został zorganizowany na jak najwyższym poziomie. Organizator nie nabywa z tytułu uczestnictwa Projektu w IMPAKT żadnych praw do Projektu, z wyjątkiem praw do publikacji materiałów określonych w punkcie 14 podpunkcie d) i e), praw do umieszczenia informacji w napisach do filmu, określonych w punkcie 20 oraz praw do publicznych pokazów określonych w punkcie 23.


6. Kandydaci zgłaszają się na IMPAKT za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na witrynie fundfilm.pl wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami określonymi w formularzu:

— wymagane opisy projektu, listy motywacyjne, biogramy i zdjęcia
-opcjonalnie: 1-3 fotosy projektu (jeśli dostępne), linki i hasła do materiałów audiowizualnych (jeśli dostępne). Długość materiału audiowizualnego (trailer, moodboard, dokumentacja, zdjęcia próbne) nie może przekraczać 15 min. 
-oświadczenie będące integralnym załącznikiem niniejszego Regulaminu oraz formularza zgłoszeniowego, poświadczające zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu.
-dowód wpłaty 50 zł z tytułem „wpłata na cele statutowe Fundacji”, na rachunek określony w pkt. 15 poniżej.


7. Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie: do 25 czerwca 2021 roku, godz. 23:59.


8. Decyzję o zakwalifikowaniu projektu na IMPAKT podejmuje Organizator na podstawie rekomendacji komisji kwalifikacyjnej podjętej w oparciu o analizę formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami.  Decyzje Organizatora są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się. Organizator i komisja kwalifikacyjna nie udzielają informacji na temat oceny zgłoszeń.


9. Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia zgłoszenia oraz do kontaktu osobistego, telefonicznego lub mailowego w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości i doprecyzowania zgłoszenia.


10. Organizator może zdecydować o przyjęciu Uczestnika bez projektu.


11. Uczestnictwo nie jest limitowane wiekiem, wykształcenie filmowe nie jest wymagane w przypadku posiadania doświadczenia w realizacji lub produkcji filmów. Uczestnikiem IMPAKT może być osoba: pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.


12. Zgłoszenie do uczestniczenia w IMPAKT jest równoznaczne ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestnika i Uczestnika towarzyszącego oświadczeń, że:


a) akceptują Regulamin bez zastrzeżeń i nieodwołalnie,
b) są posiadaczami autorskich praw majątkowych do przesłanego Projektu lub pozyskali prawa do Projektu w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w IMPAKT i do udzielenia zgody w podpunkcie d) poniżej oraz do zobowiązania w punkcie 20 poniżej. W wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatorów w związku z korzystaniem z Projektu zgodnie z Regulaminem, Uczestnicy reprezentujący Projekt solidarnie zwalniają Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu,
c) Uczestnicy wyrażają zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie, nieodpłatne publikowanie przez Organizatora w celach niekomercyjnych opisu Projektu lub jego fragmentów oraz trailera filmu i fotosów, a także użycie opisu Projektu lub jego fragmentów oraz trailera filmu i fotosów do celów dydaktycznych i promocyjnych,
d) Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku, imienia i nazwiska do celów promocyjnych IMPAKT.
e) Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w skrócie „RODO”), zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiącego jego integralna całość, w celu rekrutacji na IMPAKT, przeprowadzenia programu oraz informowania mnie o działaniach związanych z bieżącą i przyszłymi edycjami IMPAKT i innych programów prowadzonych przez Organizatora. 


13. Jeden Uczestnik może zgłosić nie więcej niż dwa Projekty.


14. W przypadku zaakceptowania Projektu na IMPAKT Uczestnik pokryje koszt uczestnictwa: 1200 zł + VAT za projekt pod rygorem wykluczenia z programu. Powyższa opłata gwarantuje udział jednego producenta i jednego Uczestnika towarzyszącego (reżysera lub scenarzysty). 


15. Opłaty za udział w IMPAKT muszą być wniesione przelewem bankowym na rachunek Fundacji Filmowej im. Władysława Ślesickiego, nr rachunku: Mbank 29 1140 2004 0000 3902 7533 9817, z dopiskiem: „IMPAKT 2021 – nazwa projektu”, w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników selekcji i otrzymania faktury. Potwierdzenie wpłaty, jego skan lub zdjęcie należy niezwłocznie przesłać mailem na: info@fundfilm.pl.


16. W przypadku sesji off-line uczestnicy pokrywają sami koszty wszelkich niezbędnych podróży oraz pobytu i wyżywienia w podczas sesji.


17. W przypadku zaakceptowania Projektu na IMPAKT każdy z Uczestników zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa we wszystkich sesjach IMPAKT pod rygorem wykluczenia z programu. Obowiązek ten dotyczy także Uczestników towarzyszących w sesjach im dedykowanych.


18. W przypadku organizowania pitchingu, ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu Projektu na pitching podczas V sesji IMPAKT Organizator podejmuje po zakończeniu IV sesji, na podstawie swojej oceny Projektu. Brak zakwalifikowania na pitching nie oznacza wykluczenia z programu; projekt w dalszym ciągu może uczestniczyć w warsztatach i konsultacjach. 


21. Udział w IMPAKT jest równoznaczny ze złożeniem przez Uczestnika zobowiązania, że w wypadku realizacji filmu według zakwalifikowanego do IMPAKT Projektu, w napisach końcowych takiego filmu wyświetlona zostanie informacja o treści: „Projekt rozwijany w ramach programu IMPAKT organizowanego przez Fundację Filmową im. Władysława Ślesickiego” wraz z logotypami IMPAKT i Fundacji Filmowej im. Władysława Ślesickiego. Uczestnik zawrze stosowne umowy z innymi producentami i koproducentami filmu, w celu zabezpieczenia prawa Organizatora do wspomnianych wyżej zapisów. W przypadku braku zabezpieczenia prawa Organizatora do wspomnianych wyżej zapisów Uczestnik zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości pięciokrotnej opłaty za uczestnictwo w Programie.


22. W wypadku realizacji filmu według zakwalifikowanego do IMPAKT Projektu, Uczestnik zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi finalnej wersji filmu (DVD, Bluray, link do filmu online z opcją download, plik mov, plik mp4 lub inny format ustalony z Organizatorem) do celów archiwalnych i szkoleniowych Organizatora, bez praw do dystrybucji oraz zawiadomienia Organizatora o pierwszym publicznym pokazie z odpowiednim wyprzedzeniem. Uczestnik zapewni Organizatorowi trzy podwójne zaproszenia na premierowy pokaz filmu.


23. W wypadku realizacji filmu według zakwalifikowanego do IMPAKT Projektu, Uczestnik zobowiązuje się do działań zmierzających do udostępnienia Organizatorowi filmu na dwa publiczne pokazy, na zasadach i w terminie  uzgodnionym między Organizatorem i Uczestnikiem. 


24. Organizator jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian w Regulaminie, co nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników.


25. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu wykonania zobowiązań Organizatora przewidzianych w Regulaminie jest ograniczona względem Uczestnika do wartości wpłaty dokonanej przez Uczestnika. W przypadku niezrealizowania lub niepełnego zrealizowania programu IMPAKT z winy Organizatora, Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty proporcjonalnie do stopnia zrealizowania programu.


26. Do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego oraz właściwość (jurysdykcję) sądów polskich. W przypadku niemożności rozwiązania sporów na drodze negocjacji lub ugody, będą one rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.


27. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady IMPAKT. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora, udzielającego w tym zakresie informacji e-mailowych: info@fundfilm.pl.


Warszawa, dnia 1 maja 2021 roku
 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu IMPAKT 2021 

 
-Oświadczenie o zgodzie na postanowienia Regulaminu
Wyrażam nieodwołalną zgodę na postanowienia Regulaminu programu IMPAKT 2021 i zobowiązuję się do nich stosować.


-Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że:
I. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego.
II. Administrator będzie przetwarzać moje dane wyłącznie w celu rekrutacji na IMPAKT, przeprowadzenia programu oraz informowania mnie o działaniach związanych z bieżącą oraz przyszłymi edycjami IMPAKT i innych programów Fundacji, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Niedopuszczalne jest przetwarzanie moich danych w celu marketingu bezpośredniego.
III. W każdej chwili przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać moje dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec moich interesów, praw i wolności lub moje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
IV. Administrator będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania procesu rekrutacji, przeprowadzenia programu oraz informowania mnie o działaniach związanych z bieżącą oraz przyszłymi edycjami IMPAKT, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia.
V. Moje dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie współpracownikom i pracownikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu wykonana umowy, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
VI. Zgodnie z RODO, przysługuje mi prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
d) przenoszenia danych;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może uniemożliwić wykonanie umowy.
VIII. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i moje dane nie są profilowane.
IX. W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Fundację Filmową im. Władysława Ślesickiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia rekrutacji na IMPAKT, przeprowadzenia programu oraz informowania mnie o działaniach związanych z bieżącą oraz przyszłymi edycjami IMPAKT i innych programów Fundacji.

  «   Wstecz